تبلیغات
تست حسابرسی1

1.تصمیم نهایی در مورد اینكه حسابرس نسبت به صاحبكار خود مستقل به نظر می رسد توسط كدام مرجع زیر اتخاذ می گردد؟

الف)حسابرسان                        ب)صاحبكار

ج)كمیته حسابرسی                  د)جامعه